عنوان گروه خدمت

محصولات خیر طب آسیا

محصولات خیر طب آسیا

بخش اول- انواع محصولات پزشکی، آزمایشگاهی و بیمارستانی از قبیل انواع چسب های زخم، باند، گاز استریل و ...

بخش دوم- بسته بندی انواع گیاهان دارویی و تولید انواع دمنوش های گیاهی مانند کتیرا، زعفران، بابونه، پونه، بلوط، عسل و ...