شرکت خیر طب آسیا Kheir Teb Asia

شرکت خیر طب آسیا با بکارگیری از نیروهای انسانی مجرب و متخصص در رابطه با تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و بیمارستانی و تا حدودی بسته بندی و فروش گیاهان دارویی فعالیت دارد.

و با شناخت از بازار تولید و کسب وکار و امور فروش در داخل و خارج از کشور مستلزم ارایه خدمات می باشد.